- ACA, Cancelleria, pergamins de Jaume I, núm. 1074.
- Arxiu Parroquial de Guimerà, Llibre Vell de Beneficis”, fol. 14r.
- Arxiu Parroquial de Guimerà, Fons Notarial, Manual de Berenguer Rabinat, fol. 18v.
- Arxiu Parroquial de Guimerà, Fons Notarial, Manual de Mossèn Bernat Andreu, fol. 8or.
- Arxiu Parroquial de Guimerà, Fons Notarial, Manual de Pere Salat, fol. 113r.
- Arxiu Parroquial de Guimerà, Fons Notarial, Manual de Jaume Minguella, fol. 33r.
- Arxiu Parroquial de Guirnerà, Fons Notarial, Manual de Guillem Tarragá, fol. 45r.
- BERGADÁ, Ramon, Memòria histórico-descriptiva de la intagen y santuario del Tallat, Lleida, 1910. 
- BRONSPVAL, Claude de, Viaje por España: 1532-1533 (Pcregrinatio Hispanica), Madrid, edició a cura de Francisco Calero, 1991.
- CAMÓS, Narcis, Jardín de María plantado en el Principado de Catalunya, Girona, 1657.
- CAPDEVILA, Sanç, El Santuari de la Bovera, Tarragona, 1929.
- CAPDEVILA, Sanç, El monestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta, Guimerá, 1988.
- CAPDEVILA, Sanç, El castell de Guimerà, Tarragona, 1927.
- COSTA, M. M., Gran Enciclopèdia Catalana, volum 3.
- DALMASES, N., i PITART, M. J., Història de l’art català, vol. II, Ed. 62, 1984
- DUCH MAS, Joan, «El monestir de Vallsanta a partir de 1589”, a Els monestirs cístercencs de la vall del Corb, Solsona,1989.
- ESPAÑOL i BERTRAN, E., «Els sepulcres d’época gótica a l’LUrgell”, a  Urtx, núm.  5, Tárrega, 1993 .
- Llibre del Capbreu de Guimerá 1608, amb les quadres de Vallsanta i Pobia de Farran, cópia de l’Ajuntament de Guimerá.
- MORA, J. M., «Análisi arquitectónica de les ruïnes del monestir de Santa Maria de Vallsanta, a  Els monestirs cistercencs de la vall del Corb, Solsona, 1989.
- OLIVER, Anna, «Primeres noticies sobre les excavacions al monestir de Sta. Maria de Vallsanta”, a Els monestirs cistercencs de la Vall del Corb, Solsona, 1989.
-OLIVER, Anna, Memòria de les excavacions arqueològiques i projecte de nova intervenció al monestir de Sta. Maria de Vallsanta, Guimerá, 1986.
- PIQUER i JOVER,J. 1.. Abaciologi  de Vallbona (1753-2977), Santes Creus, 1978.
- PLADEVALL, A., Els monestirs catalans, Barcelona, 1968.
- PUIG I CADAFALCH, FALGUERA, I GODAY, L’arquitectura romànca a Catalunya, Barcelona, 1900-1918,
- RIQUER, M. de, Heràldica des de l’any 1150 al 1550, I, Barcelona, 1983.
- SANFELIU, Guiu, «Els camins dels monestirs”, a Els  monestirs cistercencs de la vall del Corb, Solsona, 1985,.
- SEGARRA MALLA, Josep M., Història de Tàrrega, amb els seus cosums i tradicions, Tárrega, Museu Comarcal, 1982.
- TORRES, Jaume,  Els molins del riu Corb, Estudis de Sant Martí, Bellpuig, 1986,

Tornar a l'inici